Vad är marginalkostnad?

Marginalkostnad representerar de ökade kostnaderna som uppstår när man producerar ytterligare enheter för en vara eller tjänst. Den beräknas genom att ta den totala förändringen i kostnaden för att producera fler varor och dela den med förändringen i antalet producerade varor. De vanliga rörliga kostnaderna Variabla kostnader Variabla kostnader är kostnader som varierar i proportion till volymen varor eller tjänster som ett företag producerar. Med andra ord är det kostnader som varierar inkluderade i beräkningen är arbete och material, plus de beräknade ökningarna av de fasta kostnaderna (om sådana finns), såsom administration, allmänna kostnader och försäljningskostnader. Marginalkostnadsformeln kan användas i ekonomisk modellering Vad är ekonomisk modellering Finansiell modellering utförs i Excel för att förutsäga ett företags ekonomiska resultat. Översikt över vad som är ekonomisk modellering, hur &varför man bygger en modell. för att optimera genereringen av kassaflöde Kassaflöde Kassaflöde (CF) är ökningen eller minskningen av mängden pengar ett företag, en institution eller en individ har. I finans används termen för att beskriva mängden kontanter (valuta) som genereras eller konsumeras under en viss tidsperiod. Det finns många typer av CF.

Nedan bryter vi ner de olika komponenterna i marginalkostnadsformeln.

Marginalkostnadsformel på ett diagram

Bild: Finans kurs för budgetering och prognoser.

Vad är formeln för marginalkostnad?

Marginalkostnadsformeln är:

Marginalkostnad = (förändring i kostnader) / (förändring i kvantitet)

1. Vad är "Kostnadsförändring"?

På varje produktionsnivå och under varje tidsperiod kan produktionskostnaderna öka eller minska, särskilt när behovet uppstår för att producera mer eller mindre volym. Om tillverkning av ytterligare enheter kräver att man anställer ytterligare en eller två arbetare och ökar inköpskostnaden för råvaror, avser en förändring av den totala produktionskostnaden Ekonomi för produktionsproduktion avser antalet enheter ett företag producerar under en viss tidsperiod. Ur mikroekonomisk synvinkel kommer ett företag som arbetar effektivt. För att bestämma kostnadsförändringen drar du helt enkelt av de produktionskostnader som uppstått under den första produktionskörningen från produktionskostnaderna i nästa batch när produktionen har ökat.

2. Vad är "Kvantitetsförändring"?

Det är oundvikligt att produktionsvolymen ökar eller minskar med varierande produktionsnivåer. De involverade kvantiteterna är vanligtvis tillräckligt stora för att utvärdera kostnadsförändringar. En ökning eller minskning av volymen producerade varor motsvarar kostnader för tillverkade varor (COGM) Kostnad för tillverkade varor (COGM) Kostnad för tillverkade varor, även känd som COGM, är en term som används i ledningsredovisning som hänvisar till ett schema eller uttalande som visar de totala produktionskostnaderna för ett företag under en viss tidsperiod. . För att bestämma kvantitetsförändringarna dras antalet varor som tillverkats under den första produktionskörningen från produktionsvolymen i följande produktionskörning.

Ladda ner Marginal Cost Calculator

Hur beräknar du marginalkostnaden Marginalkostnad Marginalkostnaden för produktion är kostnaden för att tillhandahålla ytterligare en enhet av en produkt eller tjänst. Det är en grundläggande princip som används för att få ekonomiskt optimala beslut och en viktig aspekt av ledningsredovisning och ekonomisk analys. Det kan beräknas som? Ladda ner Finance gratis marginalkostnadskalkylator Marginalkostnadskalkylator Med denna marginalkostnadskalkylator kan du beräkna merkostnaden för att producera fler enheter med formeln: Marginalkostnad = Kostnadsförändring / Kvantitetsförändring Marginalkostnad representerar de ökade kostnaderna som uppstår när du producerar ytterligare enheter av en vara eller tjänst. Det beräknas genom att ta den totala cha. Om du vill beräkna merkostnaden för att producera fler enheter,ange bara dina siffror i vår Excel-baserade kalkylator så får du genast svaret.

Börja med att ange startantalet producerade enheter och den totala kostnaden, ange sedan det framtida antalet producerade enheter och deras totala kostnad. Produktionen av den ekvationen är marginalkostnaden. Nedan finns en skärmdump av miniräknaren.

marginalkostnadskalkylator

Ladda ner gratismallen

Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!

Ett exempel på marginalkostnadsformeln

Johnson Tyres, ett offentligt företag, tillverkar konsekvent 10 000 enheter lastbilsdäck varje år, med produktionskostnader på 5 miljoner dollar. Ett år finner emellertid marknadens efterfrågan på däck betydligt högre, vilket kräver ytterligare produktion av enheter, vilket uppmanar ledningen att köpa mer råvaror och reservdelar, samt att anställa mer arbetskraft. Denna efterfrågan resulterar i totala produktionskostnader på $ 7,5 miljoner för att producera 15 000 enheter det året. Som finansanalytiker Financial Analyst Role bestämmer du att marginalkostnaden för varje ytterligare producerad enhet är $ 500 ($ 2 500 000/5 000).

Hur viktigt är marginalkostnaden i affärsverksamheten?

När du utför finansiell analys Typer av finansiell analys Finansiell analys innebär att man använder finansiella data för att bedöma företagets resultat och ge rekommendationer om hur det kan förbättras framöver. Finansanalytiker utför främst sitt arbete i Excel, med hjälp av ett kalkylblad för att analysera historisk data och göra prognoser Typer av ekonomisk analys, det är viktigt för ledningen att utvärdera priset på varje vara eller tjänst som erbjuds konsumenterna, och marginalkostnadsanalys är en faktor att överväga.

Om försäljningspriset för en produkt är högre än marginalkostnaden kommer intäkterna fortfarande att vara högre än den extra kostnaden - en giltig anledning att fortsätta produktionen. Om dock prislappen är lägre än marginalkostnaden kommer förluster att uppstå och därför bör ytterligare produktion inte bedrivas - eller kanske priserna bör höjas. Detta är en viktig analys att tänka på för affärsverksamheten.

Lär dig mer i Finansens finansiella analyskurser.

Vilka jobb använder marginalkostnadsformeln?

Yrkespersoner som arbetar inom ett brett spektrum av företagsfinansiering Företagsekonomi Översikt Företagsekonomi handlar om ett företags kapitalstruktur, inklusive dess finansiering och de åtgärder som ledningen vidtar för att öka rollvärdet för att beräkna de ökade produktionskostnaderna som en del av den rutinmässiga ekonomiska analysen . Revisorer som arbetar i värderingsgruppen Värderingsanalytiker Karriärprofil En värderingsanalytiker tillhandahåller värderingstjänster för offentliga och privata företag. De fokuserar vanligtvis på identifiering och värdering av immateriella tillgångar och, mer specifikt, med nedskrivning av goodwill och köpkursfördelning (PPA). En karriär som analytiker i värderingsteamet kan kräva betydande ekonomisk modellering och analys. får utföra denna övningsberäkning för en klient,medan analytiker inom investment banking Investment Banking Career Path Investment banking karriärguide - planera din IB karriärväg. Lär dig mer om löner för investmentbanker, hur man anställs och vad man ska göra efter en karriär i IB. Divisionen Investment Banking (IBD) hjälper regeringar, företag och institutioner att skaffa kapital och slutföra fusioner och förvärv (M&A). kan inkludera det som en del av produktionen i sin finansiella modell Typer av finansiella modeller De vanligaste typerna av finansiella modeller inkluderar: 3-rapportmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budgetmodell. Upptäck de 10 bästa typerna.och institutioner skaffar kapital och genomför fusioner och förvärv (M&A). kan inkludera den som en del av produktionen i sin finansiella modell Typer av finansiella modeller De vanligaste typerna av finansiella modeller inkluderar: 3-rapportmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budgetmodell. Upptäck de 10 bästa typerna.och institutioner skaffar kapital och genomför fusioner och förvärv (M&A). kan inkludera den som en del av produktionen i sin finansiella modell Typer av finansiella modeller De vanligaste typerna av finansiella modeller inkluderar: 3-rapportmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budgetmodell. Upptäck de 10 bästa typerna.

Utforska Finance karriärkarta för att lära dig mer!

Videoförklaring av marginalkostnad

Nedan följer en kort videohandledning som förklarar vad marginalkostnaden är, formeln för att beräkna den och varför den är viktig i ekonomisk analys.

Video: Finansens finansiella analyskurser.

Stordriftsfördelar (eller inte)

Företagen kan uppleva lägre kostnader för att producera fler varor om de har så kallade skalfördelar. Skalfördelar. Skalfördelar hänvisar till den kostnadsfördel som ett företag upplever när det ökar produktionsnivån. Fördelen uppstår på grund av det omvända förhållandet. mellan fast kostnad per enhet och producerad kvantitet. Ju större produktion som produceras, desto lägre är den fasta kostnaden per enhet. Typer, exempel, guide. För ett företag med skalfördelar blir det billigare att producera varje ytterligare enhet och företaget uppmuntras att nå den punkt där marginalintäkter Marginalintäkter Marginalintäkter är intäkterna från försäljning av ytterligare en enhet. Det är intäkterna som ett företag kan generera för varje ytterligare såld enhet; det är en marginalkostnad kopplad till den,som måste redovisas. är lika med marginalkostnad Marginalkostnad Marginalkostnaden för produktion är kostnaden för att tillhandahålla ytterligare en enhet av en produkt eller tjänst. Det är en grundläggande princip som används för att få ekonomiskt optimala beslut och en viktig aspekt av ledningsredovisning och ekonomisk analys. Det kan beräknas som. Ett exempel kan vara en produktionsfabrik som har mycket rymdkapacitet och blir effektivare när mer volym produceras. Dessutom kan verksamheten förhandla om lägre materialkostnader med leverantörer i högre volymer, vilket gör att de rörliga kostnaderna blir lägre över tiden.Det är en grundläggande princip som används för att få ekonomiskt optimala beslut och en viktig aspekt av ledningsredovisning och ekonomisk analys. Det kan beräknas som. Ett exempel kan vara en produktionsfabrik som har mycket rymdkapacitet och blir effektivare när mer volym produceras. Dessutom kan verksamheten förhandla om lägre materialkostnader med leverantörer i högre volymer, vilket gör att rörliga kostnader blir lägre över tiden.Det är en grundläggande princip som används för att få ekonomiskt optimala beslut och en viktig aspekt av ledningsredovisning och ekonomisk analys. Det kan beräknas som. Ett exempel kan vara en produktionsfabrik som har mycket rymdkapacitet och blir effektivare när mer volym produceras. Dessutom kan verksamheten förhandla om lägre materialkostnader med leverantörer i högre volymer, vilket gör att rörliga kostnader blir lägre över tiden.

För vissa företag stiger kostnaderna per enhet faktiskt när fler varor eller tjänster produceras. Dessa företag sägs ha storleksekonomi Disekonomier av skalan Disekonomier med skal är när produktionsproduktionen ökar med stigande marginalkostnader, vilket resulterar i minskad lönsamhet. Istället för att produktionskostnaderna sjunker när fler enheter produceras (vilket är fallet med normala skalfördelar) händer det motsatta och kostnaderna blir högre. Föreställ dig ett företag som har nått sin maximala gräns för produktionsvolym. Om man vill producera fler enheter skulle marginalkostnaden vara mycket hög eftersom stora investeringar skulle krävas för att utöka fabrikens kapacitet eller hyra ut utrymme från en annan fabrik till en hög kostnad.

Var kan man lära sig mer om marginalkostnad?

Vi hoppas att detta har varit en bra guide till marginalkostnadsformeln och hur man beräknar den inkrementella kostnaden för att producera fler varor. För mer lärande erbjuder Finance ett brett utbud av kurser om ekonomisk analys, samt redovisning och ekonomisk modellering, som inkluderar exempel på marginalkostnadsekvationen i aktion.

Mer lärande: Bläddra bland många av våra GRATIS ekonomikurser.

Ytterligare resurser:

  • Rörelsemarginal Rörelsemarginal Rörelsemarginal är lika med rörelseresultatet dividerat med intäkterna. Det är en lönsamhetsgrad som mäter intäkter efter att ha täckt verksamhetens och icke-rörelsekostnader. Kallas också avkastning på försäljningen
  • EBITDA-marginal EBITDA-marginal EBITDA-marginal = EBITDA / intäkter. Det är ett lönsamhetsförhållande som mäter resultatet ett företag genererar före skatt, räntor, avskrivningar och avskrivningar. Den här guiden har exempel och en nedladdningsbar mall
  • Vinstmarginal Nettovinstmarginal Nettovinstmarginal (även känd som "Vinstmarginal" eller "Nettovinstmarginalkvot") är en finansiell kvot som används för att beräkna procentandelen vinst som ett företag producerar av dess totala intäkter. Den mäter mängden nettovinst som ett företag får per dollar av intäkter.
  • Bidragsmarginal Bidragsmarginalkvot Bidragsmarginalkvoten är ett företags intäkter minus rörliga kostnader dividerat med dess intäkter. Förhållandet kan användas för breakeven-analys och det + Det representerar den marginella fördelen med att producera ytterligare en enhet.

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022