Vad är ledningsförmåga?

Ledningsförmåga kan definieras som vissa attribut eller förmågor som en verkställande ska ha för att kunna utföra specifika uppgifter i en organisation. De inkluderar förmågan att utföra verkställande uppgifter i en organisation Företagsstruktur Företagsstruktur avser organisationen av olika avdelningar eller affärsenheter inom ett företag. Beroende på ett företags mål och bransch samtidigt som man undviker krissituationer och snabbt löser problem när de uppstår. Ledningsförmåga kan utvecklas genom att lära sig företagsutveckling Företagsutveckling är gruppen i ett företag som ansvarar för strategiska beslut för att växa och omstrukturera sin verksamhet, etablera strategiska partnerskap, bedriva fusioner och förvärv (M&A) och / eller uppnå organisatorisk spetskompetens.Corp Dev strävar också efter möjligheter som utnyttjar värdet av företagets affärsplattform. och praktisk erfarenhet som chef. Färdigheterna hjälper chefen att ta kontakt med sina medarbetare och veta hur man ska hantera sina underordnade, vilket möjliggör ett enkelt flöde av aktiviteter i organisationen.

Ledningsförmåga - kvinna som leder en grupp

Bra ledningsförmåga är viktigt för att alla organisationer ska lyckas och uppnå sina mål och mål. En chef som främjar god ledningskompetens kan driva fram företagets uppdrag och vision Vision Statement En vision uttalande beskriver vad ett företag vill uppnå på lång sikt, vanligtvis inom en tidsram på fem till tio år, eller ibland till och med längre. Det eller affärsmålen framåt med färre hinder och invändningar från interna och externa källor.

Lednings- och ledarskapsfärdigheter används ofta omväxlande eftersom de båda involverar planering, beslutsfattande, problemlösning, kommunikation, delegering och tidshantering Time Management Tidshantering är processen att planera och kontrollera hur mycket tid man ska spendera på specifika aktiviteter. Bra tidshantering gör det möjligt för en individ att slutföra mer på kortare tid, sänker stress och leder till karriärframgång. Den här guiden ger en lista över de bästa tipsen för att hantera tiden väl. Bra chefer är nästan alltid bra ledare också.

Förutom att leda är en kritisk roll för en chef att också se till att alla delar av organisationen fungerar sammanhängande. Utan sådan integration kan flera problem uppstå och misslyckande kommer säkert att hända. Ledningskunskaper är avgörande för olika positioner och på olika nivåer i ett företag, från toppledarskap till mellanledare till chefer på första nivå.

Typer av ledningsförmåga

Enligt amerikansk social- och organisationspsykolog Robert Katz inkluderar de tre grundläggande typerna av ledningsförmåga:

1. Tekniska färdigheter

Tekniska färdigheter innefattar färdigheter som ger cheferna förmågan och kunskapen att använda en mängd olika tekniker för att uppnå sina mål. Dessa färdigheter handlar inte bara om att använda maskiner och programvara, produktionsverktyg och utrustning utan också de färdigheter som behövs för att öka försäljningen, designa olika typer av produkter och tjänster och marknadsföra tjänsterna och produkterna.

2. Konceptuella färdigheter

Dessa involverar de färdighetschefer som finns när det gäller kunskap och förmåga för abstrakt tänkande och formulering av idéer. Chefen kan se ett helt koncept, analysera och diagnostisera ett problem och hitta kreativa lösningar. Detta hjälper chefen att effektivt förutsäga hinder för deras avdelning eller verksamheten som helhet.

3. Mänskliga eller interpersonella färdigheter

Den mänskliga eller den mellanmänskliga färdigheten är den färdighet som presenterar chefernas förmåga att interagera, arbeta eller relatera effektivt till människor. Dessa färdigheter gör det möjligt för cheferna att utnyttja den mänskliga potentialen i företaget och motivera de anställda för bättre resultat.

Typer av ledningsförmåga (diagram)

Exempel på ledningsförmåga

Det finns ett brett spektrum av färdigheter som ledningen bör ha för att driva en organisation effektivt och effektivt. Följande är sex viktiga ledarskapsfärdigheter som varje chef borde ha för att de ska kunna utföra sina uppgifter:

1. Planering

Planering är en viktig aspekt inom en organisation. Det hänvisar till ens förmåga att organisera aktiviteter i linje med fastställda riktlinjer medan de fortfarande ligger inom gränserna för tillgängliga resurser som tid, pengar och arbete. Det är också processen att formulera en uppsättning åtgärder eller en eller flera strategier för att sträva efter och uppnå vissa mål eller mål med tillgängliga resurser.

Planeringsprocessen innefattar att identifiera och sätta uppnåbara mål, utveckla nödvändiga strategier och beskriva uppgifter och scheman för hur man uppnår de uppsatta målen. Utan en bra plan kan lite uppnås.

2. Kommunikation

Att ha stora kommunikationsförmågor är avgörande för en chef. Det kan avgöra hur bra information delas i ett team, vilket säkerställer att gruppen fungerar som en enhetlig arbetskraft. Hur bra en chef kommunicerar med resten av sitt team avgör också hur väl beskrivna procedurer kan följas, hur väl uppgifterna och aktiviteterna kan slutföras och därmed hur framgångsrik en organisation kommer att bli.

Kommunikation involverar informationsflödet inom organisationen, vare sig det är formellt eller informellt, muntligt eller skriftligt, vertikalt eller horisontellt, och det underlättar organisationens smidiga funktion. Tydligt etablerade kommunikationskanaler i en organisation tillåter chefen att samarbeta med teamet, förhindra konflikter och lösa problem när de uppstår. En chef med god kommunikationsförmåga kan relatera bra till de anställda och därmed lätt kunna uppnå företagets uppsatta mål och mål.

3. Beslutsfattande

En annan viktig ledningsförmåga är beslutsfattande. Chefer fattar många beslut, oavsett om de är medvetna eller inte, och att fatta beslut är en nyckelkomponent i en chefs framgång. Att fatta korrekta och rätta beslut leder till att organisationen lyckas, medan dåliga eller dåliga beslut kan leda till misslyckande eller dålig prestation.

För att organisationen ska kunna fungera effektivt och smidigt bör tydliga och rätta beslut fattas. En chef måste vara ansvarig för varje beslut de fattar och vara villig att ta ansvar för resultatet av sina beslut. En bra chef måste ha stora beslutsförmåga, eftersom det ofta dikterar hans / hennes framgång med att uppnå organisatoriska mål.

4. Delegation

Delegation är en annan viktig ledningsfärdighet. Delegation är handlingen att vidarebefordra arbetsrelaterade uppgifter och / eller myndigheter till andra anställda eller underordnade. Det involverar processen att låta dina uppgifter eller dina anställdas omfördelas eller omfördelas till andra anställda beroende på aktuell arbetsbelastning. En chef med god delegeringsförmåga kan effektivt omfördela uppgifter och ge rätt till de anställda. När delegering utförs effektivt hjälper det till att underlätta en effektiv uppgift.

Delegation hjälper chefen att undvika slöseri med tid, optimerar produktiviteten och säkerställer anställdas ansvar och ansvarsskyldighet. Varje chef måste ha god delegeringsförmåga för att uppnå optimala resultat och uppnå de produktivitetsresultat som krävs.

5. Problemlösning

Problemlösning är en annan viktig färdighet. En bra chef måste ha förmågan att ta itu med och lösa de ofta förekommande problemen som kan uppstå under en vanlig arbetsdag. Problemlösning i ledningen handlar om att identifiera ett visst problem eller en situation och sedan hitta det bästa sättet att hantera problemet och få den bästa lösningen. Det är förmågan att reda ut saker även när rådande förhållanden inte är rätta. När det är tydligt att en chef har stora problemlösningskunskaper, skiljer det honom / henne från resten av laget och ger underordnade förtroende för hans / hennes chefsfärdigheter.

6. Motiverande

Förmågan att motivera är en annan viktig färdighet i en organisation. Motivation hjälper till att frambringa önskat beteende eller svar från de anställda eller vissa intressenter. Det finns många motivationstaktiker som chefer kan använda, och att välja rätt kan bero på egenskaper som företags- och lagkultur, teampersonligheter och mer. Det finns två primära typer av motivation som en chef kan använda. Dessa är inneboende och yttre motivation.

Slutsats

Ledningsförmåga är en samling förmågor som inkluderar saker som affärsplanering, beslutsfattande, problemlösning, kommunikation, delegering och tidshantering. Medan olika roller och organisationer kräver olika färdighetsuppsättningar, hjälper ledningskunskaper en professionell att sticka ut och utmärka sig oavsett deras nivå. I toppledningen är dessa färdigheter viktiga för att driva en organisation väl och uppnå önskade affärsmål.

Ytterligare resurser

Tack för att du läser Finance guide till ledningsförmåga. Finance är en ledande leverantör av karriärresurser Karriärer Sök Finance karriärresursbibliotek. Vi har sammanställt de viktigaste karriärresurserna för alla jobb inom företagsekonomi. Från intervjuförberedelse till CV och jobbbeskrivningar, vi har fått dig täckt för att få ditt drömjobb. Utforska guider, mallar och ett brett utbud av kostnadsfria resurser och verktyg för finanspersoner. För att fortsätta lära dig och utveckla din karriär kommer de ytterligare resurserna nedan att vara till hjälp:

  • Adaptivt ledarskap Adaptivt ledarskap Adaptivt ledarskap en ledarskapsmodell som introducerades av Ronald Heifetz och Marty Linsky. Heifetz definierar det som en handling att mobilisera en grupp individer för att hantera tuffa utmaningar och framstå som segrande i slutändan. Folkets uppfattning om ledarskap i dag skiljer sig mycket från de senaste åren
  • Krishantering Krishantering Krishantering innebär att hantera kriser på ett sätt som minimerar skador och gör det möjligt för den drabbade organisationen att återhämta sig snabbt.
  • Interpersonella färdigheter Interpersonella färdigheter Interpersonella färdigheter är de färdigheter som krävs för att effektivt kommunicera, interagera och arbeta med individer och grupper. De med goda mänskliga färdigheter är starka verbala och icke-verbala kommunikatörer och anses ofta vara "bra med människor".
  • Ledaregenskaper Ledaregenskaper Ledaregenskaper avser personliga egenskaper som definierar effektiva ledare. Ledarskap avser en individs eller en organisations förmåga att vägleda individer, team eller organisationer mot uppfyllandet av mål och mål. Ledarskap spelar en viktig funktion i ledningen

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022