Vad är lönsamhetsindexet?

Lönsamhetsindexet (PI) mäter förhållandet mellan nuvärdet av framtida kassaflöden och den initiala investeringen. Indexet är ett användbart verktyg för att rangordna investeringsprojekt och att visa värdet Mervärdet Mervärdet är det extra värde som skapas utöver det ursprungliga värdet på något. Det kan gälla produkter, tjänster, företag, förvaltning och skapas per investeringsenhet.

Lönsamhetsindex är även känt som PIR (Profit Investment Ratio) eller VIR (Value Investment Ratio).

Lönsamhetsindex

Lönsamhetsindexformel

Formeln för PI är som följer:

PI - Formel 1

eller

PI - Formel 2

Därför:

 • Om PI är större än 1 genererar projektet värde och företaget kanske vill fortsätta med projektet.
 • Om PI är mindre än 1 förstör projektet värde och företaget bör inte fortsätta med projektet.
 • Om PI är lika med 1 går projektet jämnt och företaget är likgiltigt mellan att gå vidare eller inte fortsätta med projektet.

Ju högre lönsamhetsindex, desto attraktivare är investeringen.

Exempel på lönsamhetsindex

Företag A överväger två projekt:

Projekt A kräver en initialinvestering på 1 500 000 USD för att ge uppskattade årliga kassaflöden Kassaflödesanalysen Kassaflödesanalysen (även kallad kassaflödesanalysen) är en av de tre viktigaste finansiella rapporterna som rapporterar det kassaflöde som genererats och använts under en specifik tidsperiod (t.ex. en månad, ett kvartal eller ett år). Kassaflödesanalysen fungerar som en brygga mellan resultaträkningen och balansräkningen för:

 • 150 000 dollar år 1
 • 300 000 dollar år 2
 • 500 000 dollar under år 3
 • 200 000 dollar år 4
 • 600 000 $ under år 5
 • 500 000 dollar år 6
 • 100 000 dollar år 7

Exempel - Projekt A

Lämplig diskonteringsränta för detta projekt är 10%.

Projekt B kräver en initialinvestering på 3 000 000 USD för att ge uppskattade årliga kassaflöden på:

 • 100 000 dollar år 1
 • 500 000 dollar år 2
 • $ 1 000 000 år 3
 • 1 500 000 dollar år 4
 • 200 000 dollar under år 5
 • 500 000 dollar år 6
 • $ 1 000 000 år 7

Exempel - Projekt B

Lämplig diskonteringsränta för detta projekt är 13%.

Företaget A kan bara genomföra ett projekt. Vilket projekt ska företaget genomföra lönsamhetsindexmetoden?

Med hjälp av PI-formeln ska företag A göra projekt A. Projekt A skapar värde - Varje $ 1 som investeras i projektet genererar $ 0,684 i ytterligare värde.

Diskontera kassaflödena för projekt A:

 • 150 000 $ / (1,10) = 136 363,64 USD
 • 300 000 $ / (1,10) ^ 2 = 247 933,88 dollar
 • 500 000 $ / (1,10) ^ 3 = 375 657,40 dollar
 • 200 000 $ / (1,10) ^ 4 = 136 602,69 $
 • 600 000 $ / (1,10) ^ 5 = 372 552,79 dollar
 • 500 000 $ / (1,10) ^ 6 = 282 236,97 $
 • 100 000 $ / (1,10) ^ 7 = 51 315,81 $

Nuvärdet av framtida kassaflöden:

$ 136,363.64 + $ 247,933.88 + $ 375,657.40 + $ 136,602.69 + $ 372,552.79 + $ 282,236.97 + $ 51,315.81 = $ 1,602,663.18

Lönsamhetsindex för projekt A: 1 602 663,18 $ / 1 500 000 $ = 1,0684 $. Projekt A skapar värde.

Diskontera kassaflödena för projekt B:

 • 100.000 $ / (1.13) = 88.495,58 $
 • 500 000 $ / (1,13) ^ 2 = 391 573,34 dollar
 • $ 1 000 000 / (1,13) ^ 3 = $ 693,050,16
 • 1 500 000 $ / (1,13) ^ 4 = 919 978,09 dollar
 • 200 000 $ / (1,13) ^ 5 = 108 551,99 $
 • 500 000 $ / (1,13) ^ 6 = 240 159,26 $
 • 1 000 000 $ / (1,13) ^ 7 = 425 060,64 dollar

Nuvärdet av framtida kassaflöden:

$ 88,495.58 + $ 391,573.34 + $ 693,050.16 + $ 919,978.09 + $ 108,551,99 + $ 240,159.26 + $ 425,060.64 = $ 2,866,869.07

Lönsamhetsindex för projekt B: 2 866 869,07 $ / 3 000 000 $ = 0,96 $. Projekt B förstör värde.

Ladda ner gratismallen

Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!

Fördelar med lönsamhetsindexet

 • Lönsamhetsindexet anger om en investering ska skapa eller förstöra företagets värde.
 • Det tar hänsyn till pengarnas tidsvärde och risken för framtida kassaflöden genom kapitalkostnaden.
 • Det är användbart för att rangordna och välja mellan projekt när kapital ransoneras.

Exempel: Ett företag ansluter $ 1 000 000 för att spendera på projekt. De initiala investeringarna, nuvärdet och lönsamhetsindexet för dessa projekt är följande:

Fördelar med lönsamhetsindex

Det felaktiga sättet att lösa detta problem skulle vara att välja de högsta NPV-projekten: Projekt B, C och F. Detta skulle ge en NPV på 470 000 $.

Det rätta sättet att lösa detta problem skulle vara att välja de projekt som börjar med det högsta lönsamhetsindexet tills kontanterna är utarmade: Projekt B, A, F, E och D. Detta skulle ge en NPV på 545 000 USD.

Nackdelar med lönsamhetsindexet

 1. Lönsamhetsindexet kräver en beräkning av kapitalkostnaden för att beräkna.
 2. I ömsesidigt uteslutande projekt där de initiala investeringarna är olika, kanske det inte anger rätt beslut.

Relaterade avläsningar

Tack för att du läser den här finansguiden. För att fortsätta lära dig kan du hitta de finansresurser som anges nedan är till hjälp. Finance uppdrag är att hjälpa vem som helst att utveckla sin karriär genom Financial Modelling & Valuation Analyst-programmet FMVA®-certifiering Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari.

 • Justerat nuvärde Justerat nuvärde (APV) Justerat nuvärde (APV) för ett projekt beräknas som dess nettonuvärde plus nuvärdet av biverkningar för skuldfinansiering. Se exempel och ladda ner en gratis mall. Varför använda justerat nuvärde istället för NPV? Vi måste förstå hur finansieringsbeslut (skuld vs eget kapital) påverkar värdet på ett projekt
 • Diskonterat kassaflöde (DCF) Formel Rabatterat kassaflöde DCF-formel Det diskonterade kassaflödet DCF-formeln är summan av kassaflödet i varje period dividerat med en plus diskonteringsräntan som höjs till periodens effekt #. Den här artikeln delar upp DCF-formeln i enkla termer med exempel och en video av beräkningen. Formeln används för att bestämma värdet på ett företag
 • Lönsamhetsförhållanden Lönsamhetsförhållanden Lönsamhetsförhållandena är finansiella mått som används av analytiker och investerare för att mäta och utvärdera ett företags förmåga att generera intäkter (vinst) i förhållande till intäkter, balansräkningstillgångar, rörelsekostnader och eget kapital under en viss tidsperiod . De visar hur bra ett företag använder sina tillgångar för att producera vinst
 • Värderingsmetoder Värderingsmetoder När man värderar ett företag som ett fortsatt företag finns det tre huvudsakliga värderingsmetoder som används: DCF-analys, jämförbara företag och tidigare transaktioner. Dessa värderingsmetoder används i investmentbank, aktieforskning, private equity, företagsutveckling, fusioner och förvärv, leveraged buyouts och finans

Rekommenderas

Vad är den totala sannolikhetsregeln?
Vad är avskrivning på immateriella tillgångar?
Vad är begränsade kontanter?