ROA-formel / Beräkning av avkastning på tillgångar

Return on Assets (ROA) är en typ av avkastning på investeringen (ROI) ROI Formula (Return on Investment) Return on Investment (ROI) är en finansiell kvot som används för att beräkna den fördel en investerare får i förhållande till deras investeringskostnad. Det mäts oftast som nettoresultat dividerat med investeringens ursprungliga kapitalkostnad. Ju högre förhållande, desto större förtjänst. mätvärde som mäter ett företags lönsamhet i förhållande till dess totala tillgångar Typer av tillgångar Vanliga typer av tillgångar inkluderar kortfristiga, långfristiga, fysiska, immateriella, operativa och icke-operativa. Korrekt identifiera och. Detta förhållande indikerar hur bra ett företag presterar genom att jämföra vinsten (nettoresultatet Nettoresultatet Nettoresultatet är en viktig post, inte bara i resultaträkningen utan i alla tre kärnredovisningarna.Medan den uppnås genom resultaträkningen används nettovinsten också i både balansräkningen och kassaflödesanalysen. ) det genererar till det kapital det investeras i tillgångar. Ju högre avkastning, desto mer produktiv och effektiv hantering är att använda ekonomiska resurser. Nedan hittar du en uppdelning av ROA-formeln och beräkningen.

exempel på avkastning på tillgångar

Vad är ROA-formeln?

ROA-formeln är:

ROA = Nettoresultat / genomsnittliga tillgångar

eller

ROA = Nettoresultat / periodens tillgångar

Var:

Nettoresultatet är lika med nettoresultatet eller nettoresultatet under året (årsperiod)

Genomsnittliga tillgångar är lika med slutande tillgångar minus början tillgångar dividerat med 2

roa-exempel

Bild: Finansens grundläggande kurs för finansiell analys.

Exempel på ROA-beräkning

Låt oss gå igenom ett exempel steg för steg för hur man beräknar avkastning på tillgångar med formeln ovan.

F: Om ett företag bokför ett nettoresultat är nettoresultatet en nyckelpost, inte bara i resultaträkningen utan i alla tre finansiella rapporter. Medan den uppnås genom resultaträkningen används nettovinsten också i både balansräkningen och kassaflödesanalysen. av $ 10 miljoner i den löpande verksamheten och äger tillgångar till ett värde av 50 miljoner dollar enligt balansräkningen Balansräkning Balansräkningen är en av de tre grundläggande finansiella rapporterna. Dessa uttalanden är nyckeln till både ekonomisk modellering och redovisning. I balansräkningen visas företagets totala tillgångar och hur dessa tillgångar finansieras, antingen genom skuld eller eget kapital. Tillgångar = Skulder + eget kapital, vad är dess avkastning på tillgångar?

A: 10 miljoner dollar dividerat med 50 miljoner dollar är 0,2, därför är företagets ROA 20%. För varje dollar av tillgångar som företaget investerar i ger det 20 cent i nettovinst per år.

Ladda ner gratismallen

Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!

Vad är betydelsen av avkastning på tillgångar?

ROA-formeln är ett viktigt förhållande för att analysera ett företags lönsamhet Lönsamhetsförhållanden Lönsamhetsförhållanden är finansiella mått som används av analytiker och investerare för att mäta och utvärdera företagets förmåga att generera intäkter (vinst) i förhållande till intäkter, balansräkningstillgångar, driftskostnader, och eget kapital under en viss tidsperiod. De visar hur bra ett företag använder sina tillgångar för att producera vinst. Förhållandet används vanligtvis när man jämför ett företags resultat mellan perioder, eller när man jämför två olika företag av samma storlek i samma bransch. Observera att det är mycket viktigt att ta hänsyn till storleken på en verksamhet och den verksamhet som utförs när man jämför två olika företag som använder ROA.

Normalt har olika branscher olika ROA. Branscher som är kapitalintensiva och kräver ett högt värde på anläggningstillgångar Omsättning av anläggningstillgångar Omsättning av anläggningstillgångar (FAT) är ett effektivitetsförhållande som anger hur väl eller effektivt verksamheten använder anläggningstillgångar för att generera försäljning. Denna kvot fördelar nettoomsättningen i anläggningstillgångar under en årsperiod. Nettot anläggningstillgångar inkluderar mängden materiella anläggningstillgångar minus ackumulerade avskrivningar för verksamheten, har i allmänhet en lägre ROA, eftersom deras stora tillgångsbas ökar nämnarens formel. Naturligtvis kan ett företag med en stor tillgångsbas ha en stor ROA om deras inkomst är tillräckligt hög.

Vad är nettoinkomst?

Nettoresultat är det nettobelopp som ett företag realiserar efter att alla kostnader för att göra affärer har dragits av under en viss period. Den inkluderar alla räntor som betalats på skuld, inkomstskatt till staten och alla operativa och icke-operativa kostnader.

Driftskostnader kan inkludera sålda varor (COGS) Kostnader för sålda varor (COGS) Kostnader för sålda varor (COGS) mäter den ”direkta kostnaden” som uppstår vid produktionen av varor eller tjänster. Den inkluderar materialkostnader, direkta arbetskraftskostnader och direkta fabriksomkostnader och är direkt proportionell mot intäkterna. När intäkterna ökar krävs fler resurser för att producera varorna eller tjänsten. COGS är ofta produktionsomkostnader, administrativa och marknadsföringskostnader samt avskrivningar och avskrivningar på utrustning och egendom.

Tilläggsintäkterna från investeringar eller sådana som inte direkt härrör från primär verksamhet tillkommer, till exempel intäkter från försäljning av utrustning eller anläggningstillgångar. Obs: poster som inte är i rörelse kan justeras av nettoresultatet av en finansanalytiker FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari.

Nettoresultatet finns längst ner i resultaträkningen och delas upp i totala tillgångar för att nå ROA.

Videoexempel på avkastning på tillgångar i finansiell analys

ROA används ofta av analytiker som utför finansiell analys Analys av finansiella rapporter Hur man utför analys av finansiella rapporter. Denna guide kommer att lära dig att utföra analys av resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen inklusive marginaler, nyckeltal, tillväxt, likviditet, hävstång, avkastning och lönsamhet. av företagets resultat.

ROA är viktigt eftersom det gör det lättare att jämföra företag. Föreställ dig två företag ... ett med en nettoresultat på 50 miljoner dollar och tillgångar på 500 miljoner dollar, det andra med en nettoresultat på 10 miljoner dollar och tillgångar på 15 miljoner dollar.

Vilket företag vill du hellre äga?

Det första företaget tjänar en avkastning på tillgångarna på 10% och det andra tjänar en ROA på 67%.

Se mer i Finance's Financial Analysis Fundamentals Course.

Avkastning på tillgångar för företag

Nedan följer några exempel på de vanligaste orsakerna till att företag utför en analys av sin avkastning på tillgångar.

1. Använda ROA för att bestämma lönsamhet och effektivitet

Avkastning på tillgångar anger hur mycket pengar som intjänats per tillgångs dollar. Därför indikerar ett högre avkastningsvärde att ett företag är mer lönsamt och effektivt.

2. Använda ROA för att jämföra resultat mellan företag

Det är viktigt att notera att avkastning på tillgångar inte ska jämföras mellan branscher. Företag i olika branscher varierar avsevärt i sin användning av tillgångar. Vissa branscher kan till exempel kräva dyra materiella anläggningstillgångar (PP&E) PP&E (materiella anläggningstillgångar) PP&E (materiella anläggningstillgångar och utrustning) är en av de centrala anläggningstillgångarna som finns i balansräkningen. PP&E påverkas av Capex, avskrivningar och förvärv / avyttringar av anläggningstillgångar. Dessa tillgångar spelar en viktig roll i den ekonomiska planeringen och analysen av ett företags verksamhet och framtida utgifter för att generera intäkter i motsats till företag i andra branscher. Därför skulle dessa företag naturligtvis rapportera en lägre avkastning på tillgångar jämfört med företag som inte behöver mycket tillgångar för att fungera. Därför,avkastning på tillgångar bör endast användas för att jämföra med företag inom en bransch. Läs mer om branschanalys Branschanalys Branschanalys är ett verktyg för marknadsbedömning som används av företag och analytiker för att förstå komplexiteten i en bransch. Det finns tre vanliga och.

3. Använda ROA för att bestämma tillgångsintensiva / tillgångslätta företag

Avkastning på tillgångar kan användas för att mäta hur tillgångsintensivt ett företag är:

  • Ju lägre avkastning på tillgångar, desto mer tillgångsintensivt är ett företag. Ett exempel på ett tillgångsintensivt företag är ett flygbolag.
  • Ju högre avkastning på tillgångar desto mindre tillgångsintensivt är ett företag. Ett exempel på ett tillgångslätt företag skulle vara ett mjukvaruföretag.

Som en allmän regel anses en avkastning på tillgångar under 5% vara en tillgångsintensiv verksamhet medan en avkastning på tillgångar över 20% anses vara en tillgångslätt verksamhet.

Ytterligare resurser

Tack för att du läser Finansguiden för avkastning på tillgångar och ROA-formeln. Att fortsätta lära sig och bli en finansanalytiker i världsklass Analysten Trifecta® Guide Den ultimata guiden för hur man ska vara en ekonomisk analytiker i världsklass. Vill du bli en ekonomisk analytiker i världsklass? Vill du följa branschledande bästa praxis och sticka ut från mängden? Vår process, kallad The Analyst Trifecta®, består av analys, presentation och mjuka färdigheter. Dessa ytterligare finansresurser kommer att vara till stor hjälp:

  • Intern avkastning Intern avkastning (IRR) Intern avkastning (IRR) är den diskonteringsränta som gör att nuvärdet (NPV) för ett projekt är noll. Med andra ord är det den förväntade sammansatta årliga avkastningen som kommer att tjänas på ett projekt eller en investering.
  • Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital (ROE) Avkastning på eget kapital (ROE) är ett mått på ett företags lönsamhet som tar ett företags årliga avkastning (nettoresultat) dividerat med värdet av dess totala kapital (dvs. 12%). ROE kombinerar resultaträkningen och balansräkningen då nettoresultatet eller vinsten jämförs med eget kapital.
  • DCF-modelleringsguide DCF-modellutbildning Gratis guide En DCF-modell är en specifik typ av finansiell modell som används för att värdera ett företag. Modellen är helt enkelt en prognos för ett företags unlevered fria kassaflöde
  • Bästa praxis för finansiell modellering Gratis guide för finansiell modellering Denna guide för finansiell modellering täcker Excel-tips och bästa praxis om antaganden, drivrutiner, prognoser, länkar de tre uttalandena, DCF-analys, mer

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022